+38 (050) 949 54 88

Договір приєднання (Оферта)

 (В ред., що діє з 09.09.2021)

Цей документ є публічною пропозицією Виконавця – Фізичної особи-підприємця Кравчук Анни Борисівни укласти договір щодо організування та проведення  семінару/вебінару «Все про податки при операціях з роялті та програмним забезпеченням» (далі – Захід). Даний договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх замовників, незалежно від статусу та організаційно-правової форми.

  1. Загальні положення

1.1. Терміни та визначення:

Оферта – публічна пропозиція Виконавця укласти з Виконавцем договір про організування участі у Заході на умовах, що містяться в даній Оферті, актуальна версія якої опублікована на веб-сайті Виконавця за посиланням https://events.synergy.ua/dogovir-pryyednannya-oferta/

Акцепт Оферти – повне і беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій, зазначених у п.1.2. Оферти;

Замовник – юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа, яка здійснила Акцепт Оферти;

Договір – договір між Замовником та Виконавцем про організування участі у Заході, який укладається шляхом Акцепту Оферти;

Сайт – офіційний веб-сайт Виконавця, розміщений за адресою www.events.synergy.ua, на якому міститься інформація про програму Заходу, дату, місце проведення Заходу та вартість Заходу;

1.2. Даний Договір вважається укладеним, а Оферта прийнятою, з моменту оплати Замовником рахунку на участь у Заході, отриманого від Виконавця.

Шляхом укладення цього Договору Замовник в повному обсязі приймає його умови як вони є та викладені на сайті Виконавця за посиланням https://events.synergy.ua/dogovir-pryyednannya-oferta/ на момент укладення. 

1.3. Виконавець в рамках цього Договору не здійснює діяльність з реалізації освітніх програм, в тому числі додаткових професійних програм; видачі документів про освіту і (або) про кваліфікацію; надання Замовнику послуг зв’язку та / або організації для нього можливості доступу до інформаційних систем інформаційно-телекомунікаційних мереж, в тому числі до мережі Інтернет, а також з приймання, обробки, зберігання, передачі, доставки повідомлень електрозв’язку.

  • Предмет договору

2.1.Предметом цього Договору є послуги з організування та проведення Виконавцем Заходу, вартість якого вказується в рахунку на оплату.

2.2. Послуги можуть бути надані шляхом організації участі у формі особистої присутності учасника у Заході у місці його проведення (офлайн участь у семінарі), так і у формі надання доступу до онлайн трансляції Заходу (онлайн участь у вебінарі) на вибір Замовника.

3. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1. Вартість послуг Виконавця та форма участі Замовника у Заході вказується в рахунку на оплату.

3.2. Всі розрахунки за Договором здійснюються на умовах повної передплати в національній валюті України – гривні.

3.3. Оплата рахунку повинна проводитися безпосередньо Замовником з обов’язковим зазначенням ним в платіжному документі номера рахунку. Кошти, що надійшли згідно оформлених Замовником платіжних документів без вказівки номера рахунку (з невірним номером рахунку) повертаються Замовнику або зараховуються на розсуд Виконавця як оплата будь-якого з раніше виставлених Замовнику і ще неоплачених рахунків, строк оплати яких не закінчився до моменту надходження платежу. В інших випадках платежі, що надійшли згідно документів, які оформлені неналежним чином, повертаються платнику і не можуть бути зараховані як оплата будь-яких угод з Замовником.

3.4. Послуги вважаються сплаченими з моменту отримання Виконавцем підтвердження про надходження оплати від банку або відповідного оператора платіжної системи.

3.5. Оплата послуг здійснюється Замовником будь-яким із способів, доступних Замовнику на Сайті, не пізніше дня, який передує даті початку надання послуг, якщо інший строк не встановлено правилами для конкретного виду послуг або якщо більш ранній строк не зазначений в рахунку на оплату.

3.6. Повернення коштів у випадках відмови Замовника від участі у Заході та надання послуг за даним Договором здійснюється Виконавцем на розрахунковий рахунок Замовника, з якого була здійснена оплата, або інший вказаний Замовником рахунок на його прохання, за умови повідомлення Виконавця про таку відмову в порядку та в строк, вказані у п.6.1.6. Повернення коштів здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання Виконавцем відповідного повідомлення.

4. Порядок надання послуг

4.1. Для отримання послуги щодо участі у Заході Замовник заповнює розміщену на Сайті заявку, на підставі якої Виконавець виставляє в електронному вигляді рахунок на оплату цієї послуги.

4.2. Виконавець надає послуги в порядку і в строки, що наведені в даному Договорі, вказані в програмі, розміщеній на Сайті, та/або рахунку Виконавця.

4.3. Для отримання послуг у формі участі у офлайн семінарі Замовник має особисто бути присутнім у дату та місці проведення семінару, вказаних на Сайті та/або рахунку Виконавця.

4.4. Для отримання послуг у формі участі у онлайн вебінарі Замовник самостійно має забезпечити у день проведення вебінару наявність у нього технічних пристроїв та засобів, включаючи безперебійний доступ до мережі Інтернет, для отримання можливості підключення до онлайн-трансляції. Для реєстрації в системі доступу до онлайн трансляції вебінару Замовник має надати Виконавцю свою електронну адресу, на яку Замовнику буде надіслано посилання для доступу до перегляду вебінару.

4.5. Замовник може забезпечити, проте не гарантує, відеозапис Заходу. Доступ до відеозапису, якщо такий здійснювався, може надаватися на розсуд Виконавця на прохання Замовника, який з поважних причин не зміг взяти участь у Заході та попередив про це Виконавця не пізніше, ніж за 2 дня до дати проведення Заходу. Відеозапис семінару, якщо такий здійснювався, та доступ до нього зберігаються Виконавцем не більше трьох днів після проведення семінару.

4.6. Права на матеріали, включаючи презентації, доповіді лекторів, відеозапис семінару, надані в рамках надання послуг за цим Договором, захищені законодавством України, і є інтелектуальною власністю їх авторів і правовласників. Замовнику забороняється будь-яким способом поширювати, в тому числі публікувати, розміщувати в Інтернеті, копіювати повністю або частково, передавати або перепродавати третім особам в комерційних або некомерційних цілях зазначені матеріали, а також створювати на їх основі інформаційні продукти або використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, ніж для власного користування.

4.7. Послуги вважаються наданими належним чином в день проведення Заходу, в тому числі і в разі недотримання Замовником п. 6.1.6. Договору. Вважається, що послуги надані Виконавцем належним чином і Замовник не має претензій до Виконавця стосовно наданих за цим Договором послуг у разі, якщо протягом 5 (п’яти) днів з моменту проведення Заходу Замовник не надіслав Виконавцю письмову претензію щодо проведеного Заходу.

4.8. На вимогу Замовника Виконавець може надати Замовнику Акт наданих послуг або інший документ за формою, встановленою Виконавцем, який надається Виконавцем Замовнику в письмовій та/або електронній формі. Замовник зобов’язується протягом 5 (п‘яти) робочих днів з моменту отримання відповідного Акту підписати його і надіслати Виконавцю його примірник.

5. Права і обов’язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. Забезпечити надання послуг відповідно до порядку, який встановлений Договором та умовами надання відповідних послуг.

5.1.2. Надавати Замовнику консультаційну підтримку, пов’язану з наданням послуг за цим Договором.

5.1.3. Заздалегідь повідомляти Замовника про будь-які зміни щодо, зокрема, місця, часу та/або програми Заходу шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті та/або надсилання особистого повідомлення Замовнику на електронну адресу, вказану Замовником при розміщенні заявки на Сайті.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. В односторонньому порядку вносити в Оферту зміни і доповнення шляхом публікації її нової редакції на Сайті.

5.2.2. Залучати до надання послуг третіх осіб для виконання зобов’язань за цим Договором.

6. Права та обов’язки Замовника

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Вказувати коректну і достовірну інформацію при оформленні заявки на надання послуг.

6.1.2. Дотримуватися положень цього Договору та умов надання відповідних послуг, розміщених на Сайті.

6.1.3. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця відповідно до розділу 3 цього Договору.

6.1.4. Самостійно і регулярно перевіряти наявність змін Оферти, а також будь-яких інших змін щодо Заходу на Сайті.

6.1.5. Самостійно забезпечувати наявність обладнання, відповідного до технічних вимог для отримання послуг і доступу до мережі Інтернет.

6.1.6. Повідомити Виконавця про неможливість участі в Заході не пізніше, ніж за два робочих дні до його початку шляхом направлення відповідно листа на електронну адресу Виконавця, вказану на Сайті.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Звертатися до Виконавця з метою отримання технічної та іншої підтримки, пов’язаної з наданням послуг за цим Договором.

6.2.2. Отримувати роздаткові та інші матеріали, передбачені умовами надання послуг.

6.2.3. В разі неможливості участі у Заході отримати повернення коштів або зарахування сплачених коштів за участь у наступному заході Виконавця при умові повідомлення про таку неможливість в порядку та в строк, передбачені п.6.1.6 даного Договору.

7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

7.2. Виконавець не несе відповідальність за неможливість надання послуг Замовнику з причин, пов’язаних з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника.

7.3. У разі, коли заявка містить недостовірні або неповні дані, Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за надання інформаційних матеріалів третім особам, а не Замовнику, відповідно до помилково зазначених даних. В даному випадку послуги вважаються наданими в повному обсязі.

7.4. У разі, якщо з якої-небудь причини Виконавець не надає послуги в строк, встановлений на Сайті, відповідальність Виконавця обмежується виключно наданням послуг в нові строки.

7.5. Виконавець не несе відповідальність за те, яким чином Замовник використовував отриману в ході надання послуг інформацію, і за результати та наслідки її використання Замовником.

7.6. Виконавець не несе відповідальність у разі неналежного надання послуги, через недостовірність, недостатність або несвоєчасність наданих Замовником відомостей, а також внаслідок інших порушень умов цього Договору з боку Замовника.

7.7. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника та / або за його суб’єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням і / або негативна суб’єктивна оцінка не є підставами для повернення сплачених грошових коштів.

7.8. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо таке часткове або повне невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (стихійні лиха, війни, масові заворушення, прийняття органами державної влади та органів місцевого самоврядування нормативно-правових актів, рішень, які унеможливлюють виконання зобов’язань за даним Договором, зміна законодавства), які сторони не могли передбачити в момент укладання Договору і які безпосередньо впливають на виконання Договору.

У разі, якщо органами державної або місцевої влади буде заборонено проведення офлайн заходів, Виконавець зобов’язується повернути Замовнику грошові кошти у розмірі різниці між вартістю офлайн семінару та онлайн вебінару та забезпечити участь Замовника у формі вебінару. 

7.9. Сторонами погоджено, що стосовно будь-яких грошових зобов’язань сторін за Договором відсотки, передбачені ч. 2 ст. 625 ЦКУ, не нараховуються.

8. Вирішення спорів

8.1. Спори і розбіжності, які можуть виникати при виконанні цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів між сторонами цього Договору з обов’язковим дотриманням претензійного порядку. Сторона, у якої виникли претензії і / або розбіжності, направляє іншій Стороні повідомлення із зазначенням претензій і / або розбіжностей, які виникли.

8.2. Протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання зазначеного в пункті 9.1 Договору повідомлення Сторона, яка отримала його, зобов’язана направити відповідь на це повідомлення.

8.3. У разі якщо відповідь на повідомлення не буде отримана Стороною, яка  направила повідомлення, протягом 25 (двадцяти п’яти) календарних днів з дати направлення відповідного повідомлення, або якщо Сторони не дійдуть згоди щодо претензій і / або розбіжностей, які виникли, спір підлягає передачі на розгляд суду згідно з чинним законодавством України.

8.4. До відносин між Сторонами застосовується право України.

9. Умови обробки та використання персональних даних

9.1. Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що він ознайомився з Правилами обробки персональних даних, розміщеними на Сайті за посиланням https://events.synergy.ua/zgoda-na-obrobku-personalnyh-danyh/  та надає згоду на збір, обробку, накопичення, зберігання та поширення його персональних даних відповідно до вказаних Правил.

10. Інші умови

10.1. Строк дії та внесення змін в Оферту:

10.1.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою, вказаною в п.1.1 даної Оферти, і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

10.1.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти, а також в інші документи (умови надання послуг тощо), та / або відкликати Оферту, а також припинити дію інших документів, в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту і / або інші документи, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти і / або інших документів в мережі Інтернет на Сайті, якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при такому розміщенні.

10.2. Строк дії та внесення змін до Договору:

10.2.1. Акцепт Оферти Замовником, проведений згідно п. 1.2. Оферти, вважається укладенням договору (стаття 638 Цивільного Кодексу України) на умовах Оферти.

10.2.2. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань.

10.2.3. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти і / або інших документів тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючого між Замовником та Виконавцем Договору, і ці зміни в Договір набирають чинності одночасно з такими змінами в Оферту та / або інші документи.

10.2.4. У разі відкликання Оферти Виконавцем протягом строку дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено при відкликанні Оферти.

10.3. Замовник підтверджує, що ознайомився і згоден з повною інформацією про всі необхідні умови і порядок надання обраної ним послуги.

У разі наявності розбіжностей у правилах надання тієї чи іншої послуги (умовах, регламентах, програмах тощо) з умовами даної Оферти, застосовуються правила надання послуг.

Виконавець:

ФОП Кравчук Анна Борисівна

Ідентифікаційний код юридичної особи: 3042218100

Дата публікації: 09 вересня 2021 р.